Bagi umat muslim Indonesia tentu tidak asing dengan nama Imam Nawawi Albantani. Beliau adalah ulama besar aseli orang Banten yang hidup di awal abad sembilan belas.  Semasa hidupnya beliau sangat produktif menulis hingga menghasilkan ratusan karya diantaranya :

 1. al-Tsamâr al-Yâni’ah syarah al-Riyâdl al-Badî’ah
 2. al-‘Aqd al-Tsamîn syarah Fath al-Mubîn
 3. Sullam al-Munâjah syarah Safînah al-Shalâh
 4. Baĥjah al-Wasâil syarah al-Risâlah al-Jâmi’ah bayn al-Usûl wa al-Fiqh wa al-Tasawwuf
 5. al-Tausyîh/ Quwt al-Habîb al-Gharîb syarah Fath al-Qarîb al-Mujîb
 6. Niĥâyah al-Zayyin syarah Qurrah al-‘Ain bi Muĥimmâh al-Dîn
 7. Marâqi al-‘Ubûdiyyah syarah Matan Bidâyah al-Ĥidâyah
 8. Nashâih al-‘Ibâd syarah al-Manbaĥâtu ‘ala al-Isti’dâd li yaum al-Mi’âd
 9. Salâlim al-Fadhlâ΄ syarah Mandhûmah Ĥidâyah al-Azkiyâ΄
 10. Qâmi’u al-Thugyân syarah Mandhûmah Syu’bu al-Imân
 11. al-Tafsir al-Munîr li al-Mu’âlim al-Tanzîl al-Mufassir ‘an wujûĥ mahâsin al-Ta΄wil musammâ Murâh Labîd li Kasyafi Ma’nâ Qur΄an Majîd
 12. Kasyf al-Marûthiyyah syarah Matan al-Jurumiyyah
 13. Fath al-Ghâfir al-Khathiyyah syarah Nadham al-Jurumiyyah musammâ al-Kawâkib al-Jaliyyah
 14. Nur al-Dhalâm ‘ala Mandhûmah al-Musammâh bi ‘Aqîdah al-‘Awwâm
 15. Tanqîh al-Qaul al-Hatsîts syarah Lubâb al-Hadîts
 16. Madârij al-Shu’ûd syarah Maulid al-Barzanji
 17. Targhîb al-Mustâqîn syarah Mandhûmah Maulid al-Barzanjî
 18. Fath al-Shamad al ‘Âlam syarah Maulid Syarif al-‘Anâm
 19. Fath al-Majîd syarah al-Durr al-Farîd
 20. Tîjân al-Darâry syarah Matan al-Baijûry
 21. Fath al-Mujîb syarah Mukhtashar al-Khathîb
 22. Murâqah Shu’ûd al-Tashdîq syarah Sulam al-Taufîq
 23. Kâsyifah al-Sajâ syarah Safînah al-Najâ
 24. al-Futûhâh al-Madaniyyah syarah al-Syu’b al-Îmâniyyah
 25. ‘Uqûd al-Lujain fi Bayân Huqûq al-Zaujain
 26. Qathr al-Ghais syarah Masâil Abî al-Laits
 27. Naqâwah al-‘Aqîdah Mandhûmah fi Tauhîd
 28. al-Naĥjah al-Jayyidah syarah Naqâwah al-‘Aqîdah
 29. Sulûk al-Jâdah syarah Lam’ah al-Mafâdah fi bayân al-Jumu’ah wa almu’âdah
 30. Hilyah al-Shibyân syarah Fath al-Rahman
 31. al-Fushûsh al-Yâqutiyyah ‘ala al-Raudlah al-Baĥîyyah fi Abwâb al-Tashrîfiyyah
 32. al-Riyâdl al-Fauliyyah
 33. Mishbâh al-Dhalâm’ala Minĥaj al-Atamma fi Tabwîb al-Hukm
 34. Dzariyy’ah al-Yaqîn ‘ala Umm al-Barâĥîn fi al-Tauhîd
 35. al-Ibrîz al-Dâniy fi Maulid Sayyidina Muhammad al-Sayyid al-Adnâny
 36. Baghyah al-‘Awwâm fi Syarah Maulid Sayyid al-Anâm
 37. al-Durrur al-Baĥiyyah fi syarah al-Khashâish al-Nabawiyyah
 38. Lubâb al-bayyân fi ‘Ilmi Bayyân.[4]

Walapun beliu sudah tiada 115 tahun silam, melalui karya-karyanya nama beliau tetap dikenal sampai sekarang baik di Indonesia maupun Dunia. Nama rekan-rekanya yang tidak kalah alim dengan beliau yang tidak menulis, setelah wafat nama-nama tersebut menjadi redup dan kemudia pelan-pelan sirna ditelan zaman. Lain halnya jika para ulama tersebut aktif menulis seperti halnya Imam Nawawi.

Pertanyaannya sekarang; apakah Anda tertarik dengan keabadian, nama Anda akan selalu dikenang walaupun Anda sudah tiada..? jika iya.. kira-kira sudah berapa  tulisan yang Anda hasilkan dalam minggu ini..? satu, dua atau lima artikel atau bahkan sama sekali tidak ada…! Berapa hasil pena yang sudah Anda terbitkan..?  Jika belum, tepat sekali anda membaca postingan ini. Karena di postingan ini akan mereview sebuah e-book keren karya Bang Jonru yang berjudul “ Cara Dasyat Menjadi Penulis Hebat”. Dari judulnya saja dasyat apalagi isinya..

Untuk menjadi seorang penulis hebat;  baik penulis lepas, penulis buku, penulis artikel, penulis skenario atau bahkan penulis sejarah Anda sendiri,  ada dua skill yang kudu Anda kuasai. Pertama Soft Skill dan kedua Hard Skill.

Kebanyakan pelatihan dan seminar penulisan saat ini masih berkutat pada masalah Hard Skill, seperti; Bagaimana Cara Menulis Dengan Baik dan Benar, Kiat Naskah Diterima Penerbit, Kiat Tulisan Menembus Media, Cara Menulis Cerpen, Cara Menulis Novel dll. Begitu juga buku-buku tentang penulisan yang diterbitkan.

Memang kemampuan Hard Skill sangat diperlukan dalam aktivitas tulis-menulis, bagaimana orang bisa menulis jika tidak mengetahui bagaimana menulis dengan baik dan benar…! namun menurut pengamatan kang Jonru kemampuan Soft Skill lah yang terlebih dahulu kudu Anda kuasai. Elemen Soft Skill  dalam dunia tulis-menulis mencakup  Mindset, Motivasi, Semangat, Kepercayaan Diri dan Cakupan luasan materi, dalam  menulis. Diyakini jika Soft Skill sudah dikuasai Hard Skill akan ngikut terkuasai.

Nah di dalam ebook- Cara Dasyat Menjadi Penulis Hebat menguraikan pentingnya kemampuan Soft Skill dalam aktivitas tulis-menulis sebelum penguasaan Hard Skill untuk menghasilkan karya-karya yang hebat. Untuk mendapatkan e-book tersebut secara GRATIS silakan klik DISINI. (hanya sampel 25 hlm).

So….mulai sekarang…menulislah tentang apa saja, tentang apa yang Anda lihat, tentang apa yang Anda rasakan dan tentang  apa yang Anda dengar..

Ayo terus semangat ngeblog..

Advertisements